Bezpłatne spotkania dla MŚP na temat CSR

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zaprasza na cykl spotkań poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Spotkania informacyjne realizowane są na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść przedsiębiorstwu szereg wymiernych korzyści, takich jak:

W II połowie 2012 r. przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania z zakresu CSR będą miały możliwość uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na realizację projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność MŚP w odniesieniu do następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne. Pomoc finansowa udzielana będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o zasadę de minimis.

Udział w spotkaniach informacyjnych pozwoli na uzyskanie wszechstronnej wiedzy w zakresie CSR, co niewątpliwie przyczyni się do wykreowania ciekawych pomysłów na realizację projektów CSR w przedsiębiorstwach i stworzy możliwość aplikowania o dotację na m.in. inwestycje oraz usługi doradcze niezbędne do wdrożenia projektów.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie, planowanie strategiczne oraz działania public relations.

Ze względu na finansowanie projektu przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, każda ze zgłoszonych osób jest zobligowana do uczestnictwa w całym programie zajęć i obecności podczas 3 dni spotkań informacyjnych.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Terminy spotkań:

Tematyka spotkania: międzynarodowe standardy i zasady CSR; kluczowe obszary CSR: relacje z pracownikami, środowisko, zaangażowanie społeczne.

Tematyka spotkania: eko-wydajność; uwzględnienie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług; proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem CSR.

Tematyka spotkania: narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu); monitorowanie i komunikowanie efektów CSR; przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski; źródła finansowania projektów CSR; źródła informacji o CSR.

Miejsce spotkań:

Spotkania będą organizowane w godzinach: 9:00 16:15, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, (sala konferencyjna, III piętro).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, www.csr.parp.gov.pl.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych przyjmowane są do dnia 8 maja 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonów:
tel.: 17 857 71 00 wew. 35,
tel.: 17 852 99 01,
tel. kom.: 501 943 252.

Serdecznie zapraszamy!