przejdź do zawartości

up

Fundusze Europejskie na rozwój działalności gospodarczej w perspektywie 2014-2020

Aktualizacja: 30.10.2017

Źródło: Fundusze Europejskie; Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Skąd i dla kogo?

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programie Regionalnym Województwa Mazowieckiego, ale też z Programu Inteligentny Rozwój.

Dotacja czy kredyt?

W kolejnych 7 latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

 • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Operacyjnym Wojewódzwa Mazowieckiego.

Więcej na ten temat znajdziesz w ulotce "Fundusze Europejskie na innowacje firm" i "Fundusze Europejskie na innowacje".

 • Rozwój działalności firmy

Środki przeznaczone na potrzeby inwestycyjne, polegające np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług.

Takie środki są dostępne głównie w formie zwrotnych pożyczek, zaletą jest łatwiejsze uzyskiwanie ich niż w banku, a warunki spłaty są korzystniejsze. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą pomóc, dając poręczenie (gwarancję spłaty) bankowi w imieniu przedsiębiorcy.

Jeśli firma prowadzona jest na wsi, interesujący może być także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie można uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie.

 • Informatyzacja

Dofinansowanie można uzyskać np. na przygotowanie portal e-usługowego, rozwinięcie handlu elektronicznegoy, czy opracowanie tzw. rozwiązania B2B (business-to-business) łączącego systemy firmy z systemami partnerów, na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności przedsiębiorstwa, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ulotce "Fundusze Europejskie na informatyzację".

 • Rozwiązania ekologiczne

Fundusze można przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli firma planuje pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu.

Jeśli potrzeban jest też modernizacja ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji, to można także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Po otrzymaniu dofinansowania, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, a nadwyżki można przekazywać do sieci energetycznej.

Niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

 • Działalność za granicą

Takie dofinansowanie można pozyskać w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, na lata 2014-2020.

Jeśli firma przygotowuje strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji), to dofinansowanie można przeznaczyć na jej przygotowanie, a także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego składa się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W Programie Inteligentny Rozwój można ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Wnioski o wsparcie składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Szkolenia pracowników

Baza usług rozwojowych jest internetową bazą usług rozwojowych, która pozwala szybko i skutecznie wybrać, skorzystać, ocenić i polecić usługę. Na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) znajduje się cały wachlarz usług rozwojowych w tym:

 • szkolenia,
 • doradztwo,
 • coaching,
 • studia podyplomowe,
 • mentoring itd.

Rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników może pomóc Europejski Fundusz Społeczny.

Pracodawca może wykorzystać również środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • na doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • na kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • na badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • na ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.Aby uzyskać środki z KFS, pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 • usługi doradcze i pozyskiwanie pożyczek

Krajowy System Usług (KSU) to sieć współpracujących podmiotów, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Koordynacją KSU prowadzi PARP.

W ośrodkach KSU przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług doradztwa biznesowego w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, marketingu i sprzedaży produktów przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.

Wszystkie ośrodki współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach KSU działają na podstawie wypracowanych Standardów Usług, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje usługę najwyższej jakości. Dodatkowo, we współpracy z Krajowym System Usług działa kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych, które są zrzeszone w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych i Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych.Wiele organizacji tworzących KSU współpracuje jednocześnie z innymi znanymi sieciami, takimi jak Enterprise Europe Network (konsorcja dawnych Centrów Euro Info, EIC i Ośrodków Przekazu Innowacji, IRC). 

W województwie mazowieckim działa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o., który został powołany w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, żeby wspierać przedsiębiorców i pomagać tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą

 • Informacje dodatkowe

Powyżej wymienione obszary nie są jednak wszystkimi, w których można pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Wiele innych pomysłów może być także zrealizowanych, jak np.: opatentowanie jakiegoś rozwiązania, wprowadzenie firmy na giełdę, skorzystanie z usług instytucji doradczych itp. Wiele innych możliwości można znaleźć w poszczególnych programach i ich osiach priorytetowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

W ramach RPO WM 2014-2020  przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w ramach następujących osi priorytetowych programu:

OP I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
OP III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

OP IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
OP X - Edukacja dla rozwoju regionu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach programu POIR możliwe jest staranie się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych w ramach następujących osi priorytetowych:

OP I -  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
OP II - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
OP III -Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach POIŚ przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych dla następujących osi priorytetowych:

OP I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
OP VII - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

W ramach POWER przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych z następujących osi:

OP II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
OP IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020

W ramach programu POPC przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach osi:

OP I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
OP II – E-administracja i otwarty rząd

Gdzie uzyskać informacje:

Kontaktując się z Punktami Informacyjnymi można uzyskać szczegółową informację na temat dostępnych funduszy.

Do kogo składać wnioski?

*należy sprawdzić w dokumentacji konkursowej, który podmiot jest odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków

Aktualności

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Konferencja Urzędu Patentowego RP " - „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

2020.06.24

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP on line „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa - Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right