przejdź do zawartości

up

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w roku 2015

Szanowni Państwo,

W dniu 20 stycznia 2015r. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła rozpoczęcie Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców. Podobnie jak w minionym roku nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: 

  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet. (Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko)
  2. Inwestowanie w umiejętności: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich. (Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności, takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, znajomość języków czy obsługi komputera, oraz programów mentorskich i programów dotyczących mobilności dla przedsiębiorców, a także nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach)
  3. Rozwój środowiska biznesowego: w kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych
    i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. (Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu)
  4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe. (Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną)
  5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności
    w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
  6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne. (Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit’ realizujące potrzeby społeczności)

Nagroda główna zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania i promowania przedsiębiorczości, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie.

Podmiot, który zamierza wziąć udział w Konkursie powinien, opisując swój projekt na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania) wykazać, w jaki sposób zrealizowane już przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do Konkursu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie (UM) poszczególnych województw. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 15 maja 2015 r.

 Przekazane przez UM projekty zostaną ocenione przez powołaną do tego celu komisję, która  wybierze maksymalnie dwa najlepsze projekty w dwóch różnych kategoriach nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.

Wyniki Konkursu fazy europejskiej ogłoszone zostaną podczas uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci nominowani przez poszczególne kraje.

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_pl.htm,  na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie oraz do zapoznania się z polską wersją Podręcznika na 2015 rok.

Informacji o Konkursie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Hanna Muchowska
Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
E-mail: hanna.muchowska@mg.gov.pl

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right