przejdź do zawartości

up

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą:

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO-EKSPORT
 
W pełnym wymiarze czasu pracy
Umowa na zastępstwo
 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO-EKSPORT

W pełnym wymiarze czasu pracy

Umowa na zastępstwo

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalającym przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski.
 • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i na podstawie zebranych informacji przekazanych przedsiębiorcy inicjowanie kontaktów z wybranymi przez przedsiębiorcę partnerami.
 • pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych
 • gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne.
 • dostarczanie przedsiębiorcy informacji odpowiadających na jego potrzeby, na podstawie której będzie on mógł skorzystać z aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: a) finansowym, b) usługowym, c) instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań itp.

 

Wymagania konieczne:

 •          wykształcenie wyższe,
 •          udokumentowana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie co najmniej B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego, potwierdzona certyfikatem[1],
 •           udokumentowane, minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 •            znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym,
 •            umiejętność obsługi komputera (pakiet oprogramowania biurowego, Internet, poczta elektroniczna, sprawna obsługa baz danych),
 •            umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 •           umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 •           umiejętność analitycznego myślenia, 
 •            dokładność,
 •            gotowość uczenia się,
 •            łatwość nawiązywania kontaktów,
 •           obywatelstwo polskie,
 •           korzystanie z pełni praw publicznych,
 •           niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze/handel zagraniczny/marketing,
 • udokumentowane, minimum roczne doświadczenie, w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych
  i/lub budżetu państwa,
 •  posiadanie doświadczenia i wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach,
 • znajomość specyfiki branż,
 • znajomość drugiego języka obcego.

 

Kandydata powinna cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 • Umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność,
 • Gotowość uczenia się,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów. 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
  o odbytych studiach),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych
  i dodatkowych,
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • spełnieniu innych wymogów zawartych w ogłoszeniu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2)       dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: biuro@armsa.pl

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające

5)       Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji procesu rekrutacyjnego przechowywane będą przez okres 4 lat

6)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.  

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z pozn. zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia  3 września 2018 roku w zamkniętych kopertach w biurze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., pocztą na adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa lub na skrzynkę e-mail: coie@armsa.pl z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Ekspert PRO-EKSPORT”


[1]Certyfikat – zgodny z Załącznikiem nr 2 (pn. „Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego”) do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).


 

 

Aktualności

Jednostki Samorządu Terytorialnego zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego”

2020.09.28

Poniżej znajduje się lista Jednostek Samorządu Terytorialnego zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn.: "„Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego”

więcej »

kalendarium Moda na Mazowsze

2020.09.25

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowuje kolejny numer magazynu Moda na Mazowsze.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right