przejdź do zawartości

up

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą:

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO-EKSPORT
 
W pełnym wymiarze czasu pracy
Umowa na zastępstwo
 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Ekspert w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w ramach usługi PRO-EKSPORT

W pełnym wymiarze czasu pracy

Umowa na zastępstwo

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji pozwalającym przedsiębiorcy na identyfikację rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę Polski.
 • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub na temat efektów podjętej inwestycji na wybranym rynku zagranicznym i na podstawie zebranych informacji przekazanych przedsiębiorcy inicjowanie kontaktów z wybranymi przez przedsiębiorcę partnerami.
 • pozyskiwanie i udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom przedsiębiorstw informacji rynkowych
 • gromadzenie i udostępnianie informacji odnośnie zasad przejmowania i łączenia się (fuzji) przedsiębiorstw, w tym także przez podmioty (przedsiębiorstwa) zagraniczne.
 • dostarczanie przedsiębiorcy informacji odpowiadających na jego potrzeby, na podstawie której będzie on mógł skorzystać z aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, w obszarze: a) finansowym, b) usługowym, c) instytucjonalnym, ośrodków wsparcia eksporterów i inwestorów, tak w kraju jak i na rynkach zagranicznych, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań itp.

 

Wymagania konieczne:

 •          wykształcenie wyższe,
 •          udokumentowana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie co najmniej B2, w tym znajomość słownictwa ekonomicznego, potwierdzona certyfikatem[1],
 •           udokumentowane, minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe związane z pracą w obszarze umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 •            znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i w kontekście międzynarodowym,
 •            umiejętność obsługi komputera (pakiet oprogramowania biurowego, Internet, poczta elektroniczna, sprawna obsługa baz danych),
 •            umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 •           umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 •           umiejętność analitycznego myślenia, 
 •            dokładność,
 •            gotowość uczenia się,
 •            łatwość nawiązywania kontaktów,
 •           obywatelstwo polskie,
 •           korzystanie z pełni praw publicznych,
 •           niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze/handel zagraniczny/marketing,
 • udokumentowane, minimum roczne doświadczenie, w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych
  i/lub budżetu państwa,
 •  posiadanie doświadczenia i wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na poszczególnych rynkach,
 • znajomość specyfiki branż,
 • znajomość drugiego języka obcego.

 

Kandydata powinna cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 • Umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność,
 • Gotowość uczenia się,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów. 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
  o odbytych studiach),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych
  i dodatkowych,
 • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • spełnieniu innych wymogów zawartych w ogłoszeniu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2)       dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: biuro@armsa.pl

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające

5)       Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji procesu rekrutacyjnego przechowywane będą przez okres 4 lat

6)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.  

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z pozn. zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia  3 września 2018 roku w zamkniętych kopertach w biurze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., pocztą na adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa lub na skrzynkę e-mail: coie@armsa.pl z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Ekspert PRO-EKSPORT”


[1]Certyfikat – zgodny z Załącznikiem nr 2 (pn. „Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego”) do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).


 

 

Aktualności

Mazovia Circular Congress

2018.09.19

Circular Economy to szansa na biznes przyszłości... Zbiórka 95% zużytych telefonów komórkowych przyniosłaby oszczędności rzędu 1 mld €, dlatego ... Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza, Płockim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym oraz partnerami zapraszają do udziału w absolutnie niezwykłym wydarzeniu. Mazovia Circular Congress to pilotażowe, międzynarodowe spotkanie z udziałem czołowych ekspertów i praktyków.

więcej »

V Kongres Bezpieczeństwa Żywności

2018.09.17

Szanowni Państwo, w imieniu organizatora zapraszamy na piątą edycję Kongresu Bezpieczeństwa Żywności, zaplanowaną w tym roku na 6 listopada. Tradycyjnie już Kongres organizowany jest przez biuro CEE International Food Standard – IFS przy pomocy i współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i CSCMP Poland. Program Kongresu odzwierciedla potrzebę integralnego podejścia do bezpieczeństwa żywności, czyli wskazujące na ścisłe, nierozerwalne powiązanie wszystkich etapów i uwarunkowań łańcuchów technologicznych, logistycznych i funkcjonalnych. Zgranie tych elementów, właściwy nadzór nad żywnością oraz dochowanie wierności tradycjom i kulturze produktów żywnościowych kreuje jej jakość. Aby sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie stoją przed nami, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych. Kogo spotkają Państwo na Kongresie? Przedstawicieli producentów surowców dla przemysłu przetwórczego, przetwórców, banki, handlowców (firmy handlowe, eksporterzy, sieci handlowe, dystrybutorzy), dyrektorów eksportu, dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu, firmy logistyczne, przedstawicieli służb nadzoru rynku, jednostki certyfikujące, konsultantów, firmy ubezpieczeniowe, przedstawicieli nauki. https://foodfakty.pl/v-kongres-bezpieczenstwa-zywnosci-znamy-szczegoly

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right