przejdź do zawartości

up

Regulamin rekrutacji na wydarzenia

Aktualizacja: 30.10.2017

Regulamin rekrutacji na wydarzenia promocyjne realizowane w ramach projektu „Mazowsze-promocja gospodarcza serca Polski”

I. Postanowienia Ogólne

 1. Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostaną objęte mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Województwa Mazowieckiego.
 2. W kwestii wsparcia mazowieckich firm podczas wydarzeń promocyjnych Projekt nakierowany jest w szczególności na następujące branże: rolno-spożywcza, IT/ICT, turystyczna, biotechnologiczna, meblarska oraz chemiczna.
 3. Przedsiębiorcy, jako beneficjenci Projektu, będą mogli otrzymać dofinansowanie uczestnictwa w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych przy rekrutacji na poszczególne wydarzenia promocyjne.
 4. Niniejszy Regulamin dotyczy działań określonych w Dziale II tego Regulaminu.

II. Rodzaje wydarzeń promocyjnych

 1. Działania podejmowane w ramach Projektu w kwestii wydarzeń promocyjnych obejmować będą:
 • Organizację uczestnictwa mazowieckich przedsiębiorców w wydarzeniach targowych,
 • Organizację misji gospodarczych dla mazowieckich przedsiębiorców,
 • Organizację uczestnictwa w seminariach, forach gospodarczych i innych formach wydarzeń promocyjnych, np. konferencjach.

III. Proces rekrutacji i wyboru przedsiębiorców na wydarzenia promocyjne

 1. O wszczęciu rekrutacji na poszczególne wydarzenia targowe ARM S.A. będzie informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz drogą elektroniczną, z wykorzystaniem będącej w posiadaniu Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera bazy danych teleadresowych mazowieckich przedsiębiorstw.
 2. Przedsiębiorca, w celu aplikacji na dane wydarzenie promocyjne, winien zgłosić chęć uczestnictwa w nim poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej Ankiety rekrutacyjnej oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (poz. 311)).
 3. Ww. dokumenty powinny zostać wysłane na wskazany adres poczty elektronicznej w informacji o wszczęciu rekrutacji lub na adres siedziby ARM S.A. Ww. dokumenty mogą również zostać złożone osobiście w sekretariacie, w siedzibie ARM S.A., gdzie winny zostać opatrzone pieczęcią z datą wpływu.
 4. Zgłoszenia powinny zostać wysłane w określonym w informacji o rekrutacji terminie.
 5. W przypadku zaistnienia niemożliwych wcześniej do przewidzenia przyczyn lub braku zgłoszeń, termin rekrutacji może ulec przedłużeniu.
 6. Liczba przedsiębiorców, którzy mogą zostać zakwalifikowani na dane wydarzenie będzie określana każdorazowo indywidualnie, w zależności od takich czynników, jak charakter danego wydarzenia (misja, forum, seminarium) czy wielkość przyznanej powierzchni wystawienniczej (w przypadku targów).
 7. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę chyba, że nie zostanie nadesłana wymagana liczba poprawnie wypełnionych ankiet. W takim wypadku kolejne ankiety będą kwalifikowane, aż do uzyskania założonej liczby firm, które będą mogły wziąć udział w wydarzeniu (tzw. II tura).
 8. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba przewidywanych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa uczestników, którzy mogą zostać dopuszczeni do udziału w danym wydarzeniu w przypadku wycofania się któregoś z zakwalifikowanych podmiotów. Każdorazowo zostanie rozważone, czy dołączenie kolejnego uczestnika na danym etapie organizacji wydarzenia jest jeszcze możliwe.
 9. Do podmiotu wysyłającego zgłoszenie po terminie, a który nie został zakwalifikowany do udziału w tzw. II turze, zostanie wysłana informacja o fakcie aplikacji po upływie wymaganego terminu i związanym z tym brakiem możliwości uczestnictwa w przedmiotowej rekrutacji. Informacja ta zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 10. W przypadku zakwalifikowania się firmy aplikującej drogą elektroniczną, konieczne jest niezwłoczne uzyskanie oryginałów dokumentów przesłanych w formie scanów. W takim przypadku pracownik COIE zwróci się drogą elektroniczną do ww. firmy o przesłanie oryginałów dokumentów drogą pocztową lub złożenie ich osobiście w siedzibie ARM S.A.
 11. Po zakończeniu analizy otrzymanych zgłoszeń, informacja o zakwalifikowaniu się bądź niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w przedmiotowym wydarzeniu oraz objęciu pomocą de minimis zostanie przesłana drogą elektroniczną do wszystkich aplikujących.
 12. Wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (poz. 311) ) podlega analizie formalnej na zasadzie 0/1: spełnia/nie spełnia kryteria wymagane właściwymi przepisami prawa przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Przedsiębiorstwo nie spełniające ww. kryteriów nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji, o czym zostanie powiadomione drogą elektroniczną.
 13. W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia (np. bez wymaganych załączników w postaci Ankiety i Formularza, lub z jednym załącznikiem), pracownik COIE jednokrotnie, drogą elektroniczną, wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków.
 14. Przesłanie niekompletnych dokumentów aplikacyjnych będzie skutkowało odrzuceniem deklaracji uczestnictwa na etapie oceny formalnej, chyba, że podmiot uzupełni braki przed upływem terminu rekrutacji samodzielnie lub po wezwaniu.
 15. Z podmiotami, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, zostaną podpisane Porozumienia dotyczące warunków uczestnictwa w przedmiotowym wydarzeniu promocyjnym. Podpisanie Porozumienia jest warunkiem sine qua non uczestnictwa danego przedsiębiorstwa w wydarzeniu, na które aplikowało.
 16. Podmioty, które odmówią podpisania Porozumienia, zostaną niezwłocznie poinformowane drogą elektroniczną o braku możliwości uczestnictwa w przedmiotowym wydarzeniu.
 17. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci w taki sposób, że wystawcy zainteresowani tematyką Targów i konferencji mogą uczestniczyć w ww. przedsięwzięciach bez względu na wiek, płeć i posiadane doświadczenie zawodowe.

IV. Komisja kwalifikująca

 1. Weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorców nastąpi przez komisję w składzie: pracownik przydzielony do przeprowadzenia danego procesu rekrutacyjnego (lub osoba go zastępująca) oraz Kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (lub Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera).
 2. Wyniki weryfikacji i kwalifikacji otrzymanych zgłoszeń zastaną każdorazowo przedstawione do zatwierdzenia Członkowi Zarządu ARM S.A. sprawującego nadzór nad Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

V. Regulamin ankiet

 1.  Wypełnienie ankiet jest dobrowolne.
 2. Prawidłowo wypełniona ankieta jest warunkiem uczestnictwa w danym procesie rekrutacyjnym.
 3. Celem przeprowadzania ankiety jest wyłonienie firm kwalifikujących się do wzięcia udziału w wybranych wydarzeniach spośród ujętych w Planie Przedsięwzięć na lata 2013-2014. Wybrane przedsiębiorstwa posiadać będą możliwość skorzystania z częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w wydarzeniach ujętych w Planie Przedsięwzięć na lata 2013-2014 w ramach pomocy de minimis.
 4. Dane identyfikujące firmę oraz odpowiedzi udzielone w ankiecie będą przetwarzane i wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów realizacji Projektu. Dane kontaktowe wykorzystywane będą również w celach kontaktowych. Mogą zostać przekazane do wglądu do komórki realizującej Projekt zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych, ani nie będą przekazywane osobom trzecim lub sprzedawane innym podmiotom.
 5. Ankiety nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę chyba, że nie zostanie nadesłana wymagana ilość poprawnie wypełnionych ankiet. W taki wypadku kolejne ankiety będą kwalifikowane aż do uzyskania założonej liczby firm, które będą mogły wziąć udział w Projekcie.

VI. Kryteria oceny ankiet

 1. Każdemu pytaniu przypisana jest skala punktowa. W zależności od odpowiedzi przyznawana będzie odpowiednia liczba punktów.
 2. Spośród wszystkich przedsiębiorstw danej branży biorących udział w ankiecie, wyłonionych zostanie … firm, które uzyskały najwyższą punktację. Firmy te zakwalifikowane zostaną do wzięcia udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu, ujętych w Planie Przedsięwzięć na lata 2013-2014. Jeżeli kilka firm uzyska tą samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność przesłania przez nie wypełnionych poprawnie ankiet.
 3. Zostanie stworzona lista rezerwowa przedsiębiorstw, które we wstępnej kwalifikacji nie zostały dopuszczone do uczestnictwa.

Aktualności

EKSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DO USA

2020.07.06

Szanowni Państwo, W 2019 eksport maszyn i urządzeń do USA stanowił jedną z głównych grup towarów eksportowanych z Polski za ocean. Teraz, w obliczu widocznego w USA trendu zwiększania dywersyfikacji źródeł dostaw gotowych towarów i komponentów z zagranicy, pojawiają się nowe możliwości eksportowe dla polskich producentów.

więcej »

Nawet prawie 430 tys. zł z unijnych środków na pomoc w koronakryzysie

2020.06.24

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right