Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego

Aktualizacja: 17.09.2019

Tytuł projektu: „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego”
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie:2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego”, realizowany będzie przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A .projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podmioty, które przystąpią do projektu, przejdą przez dwa etapy i wdrożą standardy, otrzymają Certyfikat potwierdzający, iż dany samorząd jest kompleksowo przygotowany do profesjonalnej obsługi inwestora. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Projekt jest odpowiedzią na działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przeprowadziło pilotażowe działania w latach 2016-2018 dla gmin województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie już 45 gmin tego regionu posiada Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów.

Mazowiecki projekt zaplanowany jest do realizacji w dwóch etapach:

Etap I obejmuje udział pracowników ze 141 mazowieckich jednostek, którzy wezmą udział w szkoleniach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu obsługi inwestora. Planowany temat dla Kadry Kierowniczej: „Standardy obsługi inwestora i przewagi konkurencyjne lokalizacji”; natomiast dla pracowników merytorycznych: „ABC systemu obsługi inwestora w samorządzie”, „Oferta inwestycyjna – towar, który chcemy sprzedać”.

Kadra kierownicza tj. kierownik jednostki bądź jego zastępca, weźmie udział w jednodniowym wykładzie. W odrębnej tematyce przygotowane będą dwa dni szkoleniowe dedykowane pracownikowi urzędu, który realizuje obecnie zadania z zakresu obsługi inwestora, przedsiębiorczości, inwestycji, promocji itp.   bądź będzie realizował zadania z zakresu obsługi inwestora po wprowadzeniu standardów. W szczególnych przypadkach dopuszcza się udział dwóch pracowników. Warunkiem udziału w etapie I jest podpisanie umowy z ARMSA, wstępna diagnoza wykonana przez ARMSA obecnej sytuacji obsługi inwestora w danej jednostce oraz konieczność oddelegowania kierownika urzędu i pracownika/ów do udziału w szkoleniach.

Natomiast udział w Etapie II obejmuje wdrożenie Standardów obsługi inwestora w 71 jednostkach. Zostanie to dokonane po uprzednim poszerzeniu wiedzy z zakresu m.in. zarządzania strategicznego rozwojem gospodarczym, odpowiedniego przygotowania oferty lokalizacyjnej gmin, omówienia zasad wprowadzenia oferty do ogólnopolskiego Generatora Ofert Inwestycyjnych i inne tematy w celu podniesienia kompetencji kierownika i pracownika jednostki. Na tym etapie zaplanowane są dwa dni szkoleniowe dla kierownika JST bądź jego zastępcy, a także 4 dni dla pracownika urzędu, w szczególnych przypadkach dopuszcza się udział dwóch pracowników. Na tym etapie planowane tematy szkoleń to: „Niestandardowe podejścia stosowane przez JST w marketingu terenów inwestycyjnych”; „Prognozowane trendy w marketingu terenów inwestycyjnych”; „Wzmocnienie wizerunku JST przy zastosowaniu mechanizmów marketingowych” w tym: promocja gminy, istota dialogu społecznego, przewagi konkurencyjne gmin w kontekście relacji z inwestorem, współpraca gmin w sieciach gospodarczych; poruszany będzie także temat dobrych praktyk stosowanych przez JST w pozyskiwaniu inwestora.