przejdź do zawartości

up

Wsparcie dla Eksportu

Aktualizacja: 30.09.2020

Jednym z zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest wspieranie mazowieckich przedsiębiorstw. Działanie to skierowane jest do wszystkich mazowieckich producentów i usługodawców, zainteresowanych rozwojem swojego przedsiębiorstwa, poszerzeniem oferty eksportowej, wdrażaniem innowacji, a także wejściem na rynki zagraniczne.

Szansą na rozwój działalności twojego biznesu staje się eksport, często wyjście na rynek zagraniczny staje się o wiele bardziej opłacalne niż próby jeszcze większego wypełnienia aktualnego rynku oferowanym produktem czy grupą produktów. Żeby nastąpił eksportowy sukces, potrzebna jest spójna strategia i jasny plan. Żeby je mieć, należy się właśnie gruntownie przygotować. Dlatego pierwszym krokiem przed rozpoczęciem eksportu jest zbadanie docelowego rynku.

Gdzie znaleźć wsparcie oraz informacje?

Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)

Sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce zapewnia dostęp do informacji o ofertach inwestycyjnych i danych mikroekonomicznych z regionu. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera wspomagają również lokalnych przedsiębiorców m.in. poprzez:

  • bezpłatnie udzielanie wsparcia polskim, szczególnie małym i średnim, przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów za granicą (przekazywanie kontaktów);
  • wspieranie działalności eksportowej (w przypadku różnych COIE mogą być to projekty promocji gospodarczej, przekazywanie informacji, organizacja seminariów, szkoleń i rozmów B2B).

UWAGA: wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP), którzy prowadzą działalność eksportową lub inwestycyjną poza granicami Polski, bądź planują jej rozpoczęcie.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI)

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) promują polski eksport i inwestycje za granicą. Ponadto, nieodpłatnie świadczą usługi polskim przedsiębiorcom, wśród bezpłatnych działań wymienić można:

  • dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych;
  • udostępnienie polskiemu przedsiębiorcy kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw (z danego rynku);
  • rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, np. rozesłanie do lokalnych instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego;
  • rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów oraz informacji o wybranych przetargach;
  • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw na zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;

UWAGA: wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP), którzy prowadzą działalność eksportową lub inwestycyjną poza granicami Polski, bądź planują jej rozpoczęcie.

Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH)

Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.

Charakteryzują się elastyczną strukturą dopasowaną do potrzeb i wyzwań na danym rynku oraz szerokim wachlarzem usług świadczonych na miejscu, takich jak organizacja misji gospodarczych, udziału polskich firm w targach i wystawach, organizacja spotkań B2B jak również przygotowanie analiz i informacji związanych z poszczególnymi sektorami i branżami. ZBH wsparte kompleksową ofertą grupy PFR umożliwią przedsiębiorcom dotarcie ze swoim produktem na rynki, które charakteryzuje największy potencjał pod kątem możliwości eksportowych oraz inwestycyjnych dla danej grupy produktów.

Docelowo Zagraniczne Biura Handlowe mają powstawać w miejsce likwidowanych obecnie Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

Lista COIE, WPHI, ZBH jest dostępna stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/departments/index

GRUPA PFR

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - http://www.paih.gov.pl/wsparcie_polskich_firm - pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Oferuje szybki dostęp do informacji z otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Misją PARP jest m.in. wspieranie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP oferuje pomoc firmom, które chcą eksportować:

Celem działania Agencji jest m.in. wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE S.A. skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Informacja o dostępnych ubezpieczeniach: http://www.kuke.com.pl/dla-firm/

Spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu - ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

ARP wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

BGK wspiera przedsiębiorców oferując im kompleksowy zestaw usług bankowych dopasowanych do specyficznych potrzeb, oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”. Dostępne narzędzia to:

Przedmiotem działalności PFR TFI jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. PFR TFI. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Polityka inwestycyjna PFR TFI koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR

Realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa program „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” stwarza szanse na pozyskanie funduszy, które pomogą przedsiębiorcom konkurować na rynku światowym. Promocja produktów rolnych może być porowadzona nie tylko na rynku unijnym, ale również poza UE. Z programu mogą korzystać: organizacje branżowe (zrzeszające producentów, wytwórców rolnych), organizacje międzybranżowe (zrzeszające przetwórców, dystrybutorów)

Więcej informacji: https://www.kowr.gov.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

Organizuje międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz narodowe ekspozycje polskich przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje Instytut marki Polskiej powołany przez KIG.

Więcej informacji: www.kig.pl

Izby

W Polsce działa wiele izb i agencji wspomagających biznes.

Portal Promocji Eksportu - www.trade.gov.pl

Zawiera on m.in: informacje rynkowe, analizy rynkowe, adresy instytucji wspierających działalność eksportową, oferty zagranicznych firm.

Portal www.biznes.gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zawiera informacje jak założyć i prowadzić własną firmę, a także umożliwia załatwienie niezbędnych formalności online.

Aktualności

Konkurs poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

2021.01.08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR.

więcej »

Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce

2020.12.21

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem: "Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce" powstałego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przewodnik ten ma za zadanie w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić kroki, które należy wykonać, aby zarejestrować się jako dostawca rządu USA.

więcej »

Warszawa

Londyn

New York

Tokyo

Kursy średnie walut

USD 3,3881 PLN
EUR 4,1724 PLN
CHF 3,4827 PLN
GBP 4,7660 PLN
JPY 3,1483 PLN

(Źródło: NBP, Data pobrania: 2018-04-20)

Partnerzy

left
right