Zaproszenie na szkolenie

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy wsparciu merytorycznym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zapraszają na bezpłatne szkolenie informacyjne pt.: „Zasady ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.

Szkolenie odbędzie się dnia 20 lipca 2016 r.

Skierowane jest ono do potencjalnych beneficjentów konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 RPO WM 2014-2020 tj. do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 19.07.2016 r. do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rekrutacji:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/zasady-ubiegania-sie-o-srodki-w-ramach-konkursu-zamknietego-nr-rpma-03-02-02-ip-01-14-021-16.html

PROGRAM

9.45-10.00 Rejestracja uczestników
10:00-11.30

Kwalifikowalność wsparcia

Szczegółowe kryteria wyboru projektów

11.30-11.45 Przerwa
11:45-12:35 Polityki horyzontalne
12:35:12:45 Przerwa
12.45-14:00 Wniosek o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR – MEWA 2.0
14.00-15.30

Podsumowanie szkolenia

Konsultacje indywidualne